Veebilehe privaatsus- ja kasutustingimused

Käesolevad andmete töötlemise põhimõtted kehtivad focusestonia.ee veebilehe kasutajatele

Andmete kogumine
Kogun isikute kontaktandmeid juhul, kui edastate mulle käesoleva veebilehe kaudu teate. Teen seda e-posti vahendusel ja telefoni kaudu

Andmete kasutamine
Kasutan saadud andmeid minust huvitatud isikutega kontakteerumiseks, valimiskampaania aruandluse korraldamiseks ning turundusinfo isikustatud ja mitteisikustatud edastamiseks. Lisaks ülaltoodule kasutan isikutega suhtluse ning veebilehe kasutamise käigus kogutud teavet statistilistel eesmärkidel

Andmete säilitamine
Säilitan isikute kohta kogutud andmeid andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseni, kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete aegumiseni või õigusaktidest tulenevate dokumentide säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksu- ja raamatupidamise seadusele kuni 7 aastat). Andmete töötlemisel kasutan vajalikke turvameetmeid selleks, et andmeid saaksid käidelda vaid selleks volitatud isikud

Scroll to Top